Obchodní podmínky

Pro informace o podmínkách realizace pronájmů inventáře, doprovodných službách, servisech, zasílání poptávek a objednávek – využijte následující kontakt: info@felixrentals.com

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí až pátek mezi 8:00 a 16:00 pouze na základě předchozí telefonické domluvy.


REZAREVACE INVENTÁŘE

možná pouze na základě osobního výběru zákazníkem a potvrzením ze strany pronajímatele

CENA A KAUCE 

Doporučujeme při rezervaci požádat o kalkulaci ceny a kauce za vybrané položky. Platba je možná v hotovosti při vyzvednutí nebo při větším objemu zapůjčeného inventáře předem na účet pronajímatele.

Podmínkou pro zapůjčení inventáře je složení vratné zálohy (kauce/ deposit), pokud není řešeno jinak smluvně.  

Při realizaci bankovního převodu je nutné počítat s časovou rezervou tří pracovních dnů. 

Všechny výjimky realizace zápůjček jsou platné pouze na základě předchozí písemné dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. To platí i v případě dlouhodobých pronájmů. 

Ceny stanovené v ceníku jsou účtovány za 1 týden (7 dnů), pokud není uvedeno jinak. Doba pronájmu zahrnuje každý započatý týden, včetně dne vyzvednutí a dne vrácení. V ceně pronájmu nejsou zahrnuty případné vícenáklady – balení, obalový materiál, doprava, čištění a uvedení do původního stavu. 

Kauce je vrácena v případě, že zákazník vrátí zapůjčený inventář bez poškození a ztrát, snižuje se o případné doprovodné náklady.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

 • Zákazník, případně jím předem písemně pověřená osoba, je povinen/a být osobně přítomen/a u výdeje a návratu inventáře, prokázat se platným osobním dokladem a svým podpisem potvrdit převzetí inventáře. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel. 
 • Seznam ve formě fotodokumentace pronajatého inventaře je uveden na odkazu k příslušné zakázce ve sdílené službě Dropbox, které jemožné otevřít bez potřeby registrace.
  • Odkaz na na příslušnou zakázku je vždy zaslán pověřené osobě/ osobám v den prvního náběru.
   • Obsahuje jednotlivé náběry a návraty dle data uskutečnění.
  • V průběhu trvání zakázky je odkaz průběžně aktualizován o následující náběry a návraty.
 • Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět úpravy jakékoliv na zapůjčeném inventáři.
 • Zákazník je povinen vracet inventář ve stavu, v jakém ho přijal. Pokud při úpravách inventáře dojde k jeho nenávratné změně stavu a znehodnocení je povinen zákazník uhradit náhradu v plné výši. Veškerý invetář je pronajímán jako statická rekvizita a pronajímatel neručí za jeho stav a funkčnost při manipulaci s ním.  
 • Zákazník je povinen splnit požadavky, které zajišťují ochranu pronajímaného inventáře – (např. zvláštní podmínky převozu křehkých inventáře, instalace, deinstalace, dohled na inventář pověřenými pracovníky fundusu, mimořádné bezpečnostní zajištění, zvláštní pojištění inventáře).